Plan een persoonlijke demo
Terug naar home

Privacy verklaring

 1. 1. Algemeen

1.1 Guardey B.V. (hierna: Guardey) hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In deze Privacy Policy geven wij informatie over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens.

1.2 Guardey houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). Dit houdt in dat wij in ieder geval:

- Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en het type persoonsgegevens staan beschreven in dit Privacybeleid;
- De verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot alleen die gegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming indien wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens beveiligd zijn;
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- je wijzen op de rechten die jij hebt met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens.

 1. 2 Welke persoonsgegevens verwerken wij?

2.1 Wij verwerken de persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt, bijvoorbeeld in het kader van de levering van producten en/of diensten aan je of die wij hebben verkregen omdat je gebruik hebt gemaakt van onze website, een contactformulier hebt ingevuld of je je hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief.

2.2 De persoonsgegevens die wij over jouw verwerken, kunnen de volgende zijn:

- Je naam;
- Je adres;
- contactgegevens, zoals je telefoonnummer en e-mailadres
- andere gegevens, zoals gegevens van je account op Twitter, LinkedIN of andere social media diensten;
- het IP-adres van de computer waarmee je onze website bezoekt (zie ook onze cookieverklaring);

 1. 3 Doelstellingen van het gebruik

3.1 Wij gebruiken je persoonsgegevens voor een aantal verschillende doeleinden. Dit zijn de volgende.

3.1.1 Uitvoering van een overeenkomst
Als je een overeenkomst met ons sluit, vragen wij om je contactgegevens. Deze gegevens kunnen ook gebruikt worden voor facturering.

3.1.2 Het onderhouden van contact met jouw
Je contactgegevens worden bijgehouden in ons klantensysteem en kunnen onder meer worden gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven, updates, uitnodigingen voor evenementen en seminars en het toezenden van informatie waar je bij ons om hebt verzocht.

3.1.3 Het verbeteren van onze product- en dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte marketingcampagnes
Wij voorzien je graag van relevante informatie. Daartoe analyseren wij de volgende gegevens:

3.1.4 Interactiegegevens
Persoonsgegevens verkregen uit contact tussen Guuardey en u, bijvoorbeeld via onze website.

3.1.5 Gedragsgegevens
Persoonsgegevens die Guardey verwerkt over je gedrag, zoals je voorkeuren, meningen, wensen en behoeften. Deze gegevens kunnen wij bijvoorbeeld afleiden uit je surfgedrag op onze website, uit het lezen van onze nieuwsbrieven of omdat je informatie hebt opgevraagd. Zie ook "Gebruik van cookies".

3.1.6 Analyseren van het gebruik van onze website
De gebruikersstatistieken van de website stellen ons in staat ons een beeld te vormen van onder meer de bezoekersaantallen, de duur van het bezoek en welke pagina's van de website worden bekeken. Het betreft hier het verzamelen van generieke gegevens, zonder informatie over personen. Wij gebruiken de verkregen informatie om onze website te verbeteren.

 1. 4 Rechtsgrondslag van de verwerking

4.1 Wij verwerken alleen persoonsgegevens als daar een wettelijke grondslag voor is. De rechtsgronden op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken zijn:

- toestemming
- op basis van een overeenkomst of in de aanloop naar het sluiten van een overeenkomst
- een rechtmatig belang

4.2 Toestemming
Indien wij je om toestemming hebben gevraagd om je persoonsgegevens te verwerken en je deze toestemming hebt verleend, heb je altijd het recht om deze toestemming in te trekken.

4.3 Overeenkomst of in de aanloop naar het sluiten van een overeenkomst
Indien je een overeenkomst met ons hebt gesloten, verwerken wij persoonsgegevens indien en voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht.

4.4 Gerechtvaardigd belang
Wij kunnen ook persoonsgegevens verwerken als wij een gerechtvaardigd belang hebben en daarmee geen onevenredige inbreuk maken op je privacy. Wij gebruiken je contactgegevens bijvoorbeeld om je uit te nodigen voor relevante bijeenkomsten.

 1. 5 Door ons ingeschakelde derden (verwerkers)

5.1 Wij kunnen voor de verwerking van je persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen, die - uitsluitend in onze opdracht - persoonsgegevens verwerken. Met deze verwerkers sluiten wij een verwerkersovereenkomst. In deze verwerkersovereenkomst staat onder meer dat de verwerkers uitsluitend in opdracht van ons handelen en de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden mogen gebruiken.

5.2 Verwerkers waar wij gebruik van maken zijn bijvoorbeeld partijen die door ons gebruikte software aanbieden en hosten. Ook schakelen wij ICT-dienstverleners in voor het beheer van ons IT-netwerk. Ook maken wij gebruik van diensten van derden voor het versturen van onze nieuwsbrieven.

 1. 6 Verstrekking van persoonsgegevens aan derde partijen buiten de EU

6.1 In het kader van onze dienstverlening kan het nodig zijn om persoonsgegevens te delen, ook met partijen die gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Deze partijen garanderen een passend niveau van beveiliging van persoonsgegevens. In onze contractuele relatie met deze verwerker gebruiken we modelcontracten die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie (Besluit 2010/87/EU) als passende voorzorgsmaatregelen.

6.2 Je persoonlijke gegevens zullen niet voor commerciële doeleinden aan derden worden doorgegeven.

 1. 7 Je rechten

7.1 Eenieder kan op grond van de wet bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot zijn of haar persoonsgegevens. Je hebt recht op inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens. Je kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik van je gegevens of vragen om dit gebruik te beperken. In bepaalde gevallen kun je zelfs je gegevens opvragen en meenemen naar een andere partij. Voor al deze vragen kun je contact met ons opnemen via ons telefoonnummer of [email protected].

 1. 8 Bewaartermijnen

8.1 Wij bewaren je persoonsgegevens zo lang als nodig is voor het doel waarvoor wij de gegevens hebben verkregen, tenzij een wettelijke bewaartermijn van toepassing is.

8.2 Indien wij je persoonsgegevens verwerken op basis van je toestemming, zullen wij je persoonsgegevens wissen indien je je  toestemming hebt ingetrokken of indien je je hebt afgemeld.

 1. 9 Klachten?

9.1 Als je klachten hebt over de manier waarop wij met je persoonsgegevens omgaan, kun je contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar [email protected] of door ons te bellen. Wij helpen je graag bij het vinden van een oplossing. Mocht dat niet werken, dan kun je altijd contact opnemen met het College Bescherming Persoonsgegevens.

Anouk CTA Guardey website
GRATIS 14-DAGEN UITPROBEREN

Laten we jouw bedrijf beschermen!

 • Probeer volledig risicovrij
 • 24/7 support
Start 14 dagen gratis