Partner worden
Terug naar home

Privacy verklaring

 1. 1. Algemeen

1.1 Guardey B.V. (hierna: Guardey) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy geven wij informatie over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens.

1.2 Guardey houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). Dit houdt in dat wij in ieder geval:

- Uw persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en het type persoonsgegevens staan beschreven in dit Privacybeleid;
- De verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot alleen die gegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming indien wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens beveiligd zijn;
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- U wijzen op de rechten die u heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

 1. 2 Welke persoonsgegevens verwerken wij?

2.1 Wij verwerken de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt, bijvoorbeeld in het kader van de levering van producten en/of diensten aan u of die wij hebben verkregen omdat u gebruik hebt gemaakt van onze website, een contactformulier hebt ingevuld of u hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief.

2.2 De persoonsgegevens die wij over u verwerken, kunnen de volgende zijn:

- uw naam;
- uw adres;
- contactgegevens, zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
- andere gegevens, zoals gegevens van uw account op Twitter, LinkedIN of andere social media diensten;
- het IP-adres van de computer waarmee u onze website bezoekt (zie ook onze cookieverklaring);

 1. 3 Doelstellingen van het gebruik

3.1 Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor een aantal verschillende doeleinden. Dit zijn de volgende.

3.1.1 Uitvoering van een overeenkomst
Als u een overeenkomst met ons sluit, vragen wij om uw contactgegevens. Deze gegevens kunnen ook gebruikt worden voor facturering.

3.1.2 Het onderhouden van contact met u
Uw contactgegevens worden bijgehouden in ons klantensysteem en kunnen onder meer worden gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven, updates, uitnodigingen voor evenementen en seminars en het toezenden van informatie waarom u bij ons heeft verzocht.

3.1.3 Het verbeteren van onze product- en dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte marketingcampagnes
Wij voorzien u graag van relevante informatie. Daartoe analyseren wij de volgende gegevens:

3.1.4 Interactiegegevens
Persoonsgegevens verkregen uit contact tussen Guuardey en u, bijvoorbeeld via onze website.

3.1.5 Gedragsgegevens
Persoonsgegevens die Guardey verwerkt over uw gedrag, zoals uw voorkeuren, meningen, wensen en behoeften. Deze gegevens kunnen wij bijvoorbeeld afleiden uit uw surfgedrag op onze website, uit het lezen van onze nieuwsbrieven of omdat u informatie heeft opgevraagd. Zie ook "Gebruik van cookies".

3.1.6 Analyseren van het gebruik van onze website
De gebruikersstatistieken van de website stellen ons in staat ons een beeld te vormen van onder meer de bezoekersaantallen, de duur van het bezoek en welke pagina's van de website worden bekeken. Het betreft hier het verzamelen van generieke gegevens, zonder informatie over personen. Wij gebruiken de verkregen informatie om onze website te verbeteren.

 1. 4 Rechtsgrondslag van de verwerking

4.1 Wij verwerken alleen persoonsgegevens als daar een wettelijke grondslag voor is. De rechtsgronden op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken zijn:

- toestemming
- op basis van een overeenkomst of in de aanloop naar het sluiten van een overeenkomst
- een rechtmatig belang

4.2 Toestemming
Indien wij u om toestemming hebben gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken en u deze toestemming hebt verleend, hebt u altijd het recht om deze toestemming in te trekken.

4.3 Overeenkomst of in de aanloop naar het sluiten van een overeenkomst
Indien u een overeenkomst met ons heeft gesloten, verwerken wij persoonsgegevens indien en voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht.

4.4 Gerechtvaardigd belang
Wij kunnen ook persoonsgegevens verwerken als wij een gerechtvaardigd belang hebben en daarmee geen onevenredige inbreuk maken op uw privacy. Wij gebruiken uw contactgegevens bijvoorbeeld om u uit te nodigen voor relevante bijeenkomsten.

 1. 5 Door ons ingeschakelde derden (verwerkers)

5.1 Wij kunnen voor de verwerking van uw persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen, die - uitsluitend in onze opdracht - persoonsgegevens verwerken. Met deze verwerkers sluiten wij een verwerkersovereenkomst. In deze verwerkersovereenkomst staat onder meer dat de verwerkers uitsluitend in opdracht van ons handelen en de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden mogen gebruiken.

5.2 Verwerkers waar wij gebruik van maken zijn bijvoorbeeld partijen die door ons gebruikte software aanbieden en hosten. Ook schakelen wij ICT-dienstverleners in voor het beheer van ons IT-netwerk. Ook maken wij gebruik van diensten van derden voor het versturen van onze nieuwsbrieven.

 1. 6 Verstrekking van persoonsgegevens aan derde partijen buiten de EU

6.1 In het kader van onze dienstverlening kan het noodzakelijk zijn om persoonsgegevens te delen, ook met partijen die gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Deze partijen garanderen een passend niveau van beveiliging van persoonsgegevens. In onze contractuele relatie met deze verwerker gebruiken wij als passende voorzorgsmaatregelen modelovereenkomsten die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie (Besluit 2010/87/EU).

6.2 Uw persoonlijke gegevens zullen niet voor commerciële doeleinden aan derden worden doorgegeven.

 1. 7 Uw rechten

7.1 Eenieder kan op grond van de wet bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot zijn of haar persoonsgegevens. U heeft recht op inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens. U kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens of vragen om dit gebruik te beperken. In bepaalde gevallen kunt u zelfs uw gegevens opvragen en meenemen naar een andere partij. Voor al deze vragen kunt u contact met ons opnemen via ons telefoonnummer of [email protected]

 1. 8 Bewaartermijnen

8.1 Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor het doel waarvoor wij de gegevens hebben verkregen, tenzij een wettelijke bewaartermijn van toepassing is.

8.2 Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, zullen wij uw persoonsgegevens wissen indien u uw toestemming heeft ingetrokken of indien u zich heeft afgemeld.

 1. 9 Klachten?

9.1 Als u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar [email protected] of door ons te bellen. Wij helpen u graag bij het vinden van een oplossing. Mocht dat niet werken, dan kunt u altijd contact opnemen met het College Bescherming Persoonsgegevens.

Anouk ter Harmsel
GRATIS 14-DAGEN UITPROBEREN

Laten we jouw bedrijf beschermen!

 • Probeer volledig risicovrij
 • 24/7 support
Start 14 dagen gratis
Hé, wacht!

Voordat je gaat, bieden wij je een gratis proefperiode van 14 dagen aan.