Plan een persoonlijke demo
Terug naar home

Voorwaarden

Voorwaarden/Licentieovereenkomst voor eindgebruikers van GUARDEY B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (2288 EH) Rijswijk aan de Treubstraat 31, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 76634876 (Guardey).

Versie 03 september, 2022.

1. Definities

In deze Licentieovereenkomst voor de Eindgebruiker (hierna: deze Voorwaarden) wordt onder de volgende termen verstaan:

Guardey: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Guardey B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (3077 AG) Rotterdam aan de Kreeksehaven 61, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 76634876.

Bijlage: een aanhangsel bij deze Voorwaarden.

Diensten: alle werkzaamheden die Guardey verricht, waaronder de levering/terbeschikkingstelling van de Software aan Opdrachtgever.

Klant/jij: degene met wie Guardey onderhandelt over de totstandkoming van een Overeenkomst, met wie Guadey een Overeenkomst aangaat en/of degene die gebruik maakt van de Software en/of Diensten.

Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Guardey en de Opdrachtgever (inclusief de daarbij behorende bijlagen);

Prestatie: de door Guardey op grond van de Overeenkomst te verrichten prestaties, bestaande uit: de levering van de Software en/of andere werkzaamheden en daarmee verband houdende activiteiten.

Software: de door Guardey aan de Klant geleverde/beschikbare softwareoplossingen, waaronder in ieder geval moet worden verstaan "Guardey Basis", "Guardey Co-managed" of "Guardey Custom", welke software betrekking heeft op het opzetten van een beveiligde verbinding, het inzichtelijk maken van activiteiten op bedrijfsnetwerken, het waarschuwen voor gevaren (zoals voor virussen en malware) en/of ook training mensen door middel van gamification in het veilig gebruik van computers.

Voorwaarden: Deze Eindgebruiker Licentie Overeenkomst.

 1. 2 Toepasselijkheidsvoorwaarden

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot iedere offerte, opdracht, proefperiode en Overeenkomst, tussen Guardey en de Klant, de daarbij behorende upgrades, patches en updates, alsmede de daarmee samenhangende diensten.

2.2 Afwijkingen van en wijzigingen van en/of aanvullingen op deze Voorwaarden gelden slechts voor zover deze door Guardey uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.3 De toepasselijkheid van afwijkende algemene leverings- of inkoopvoorwaarden van de Klant, onder welke benaming dan ook, is uitgesloten.

2.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. In dat geval treden nieuwe bepalingen in de plaats van de nietige of vernietigde bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

2.5 Indien Guardey niet steeds strikte naleving van deze Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Guardey in enigerlei mate het recht zou verliezen om in enigerlei mate de stipte naleving van de bepalingen van deze Voorwaarden te verlangen.

2.6 Indien deze Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn op een Overeenkomst met Opdrachtgever, wordt Opdrachtgever geacht stilzwijgend in te stemmen met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden op andere met Guardey gesloten en nog te sluiten Overeenkomsten, waaronder aanvullende overeenkomsten en vervolgovereenkomsten. Eventueel overeenkomstig artikel 2.2 overeengekomen afwijkingen en wijzigingen en/of aanvullingen van deze Voorwaarden gelden slechts voor de Overeenkomst waarvoor die afwijkingen, wijzigingen en/of aanvullingen zijn overeengekomen.

 1. 3 Sluiting van de overeenkomst

3.1 Elk door Guardey gedaan Aanbod is vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is vermeld. Niet-bindende aanbiedingen kunnen door Guardey ook na aanvaarding door de Afnemer worden herroepen. Afnemer is echter altijd gebonden aan de aanvaarding van een Aanbod van Guardey.

3.2 Een Overeenkomst komt eerst tot stand door schriftelijke bevestiging door Guardey aan Opdrachtgever, dan wel doordat Guardey een begin maakt met de uitvoering van een Overeenkomst.

3.3 Aanbiedingen, toezeggingen en overeenkomsten met medewerkers van Guardey binden Guardey slechts indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd en door Guardey zijn geautoriseerd.

 1. 4 Duur van de overeenkomst

4.1 Een Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd. Indien in de Overeenkomst geen termijn is opgenomen, heeft de Overeenkomst een looptijd voor bepaalde tijd, waarna de Overeenkomst automatisch wordt verlengd voor dezelfde duur/periode als oorspronkelijk overeengekomen, tenzij Guardey en/of Opdrachtgever de Overeenkomst schriftelijk opzegt, met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand voor het einde van voornoemde periode.

4.2 Klant kan te allen tijde kiezen voor een ander abonnement (Guardey Basic, Guardey Co-managed of Guardey Custom). Zowel verruiming als beperking is mogelijk. Bij overstap naar een beperkter (goedkoper) abonnement wordt geen geld teruggestort.

4.3 De Klant kan de Overeenkomst zonder opgave van redenen opzeggen binnen de eerste veertien (14) dagen van de proefperiode/proefperiode van het Guardey Basispakket. In alle andere gevallen kan de Klant de Overeenkomst die is aangegaan voor de duur van één (1) jaar tegen het einde van de looptijd opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden. Overeenkomsten aangegaan voor de duur van één (1) maand (doorlopende maandabonnementen), kunnen worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand, welke opzegging uiterlijk op de laatste dag van de maand door Guardey dient te zijn ontvangen.

4.4 Guardey heeft het recht om de Overeenkomst en/of Licentie op elk moment met onmiddellijke ingang te beëindigen om welke reden dan ook. Beëindiging door Guardey zal van kracht zijn vanaf a) kennisgeving aan Klant, b) beëindiging van uw account (voor zover van toepassing), of c) op enig moment waarop Guardey besluit de Software niet langer te leveren en/of te ondersteunen. De Overeenkomst, Licentie en Voorwaarden worden automatisch beëindigd indien u zich niet houdt aan een van de bepalingen van de Overeenkomst en deze Voorwaarden. Bij beëindiging om welke reden dan ook moet u de Software onmiddellijk de-installeren en alle kopieën van de Software in uw bezit vernietigen.

 1. 5 Betaling

5.1 Guardey zal voor het gebruik van de Software/Diensten een vergoeding in rekening brengen conform de Overeenkomst en/of tarieven gepubliceerd op de website van Guardey.

5.2 Alle op de website vermelde tarieven zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen of belastingen van overheidswege.

5.3 Incasso van de vergoeding vindt plaats via de in de Overeenkomst opgenomen betaalwijze.

5.4 Indien de Gebruiker heeft gekozen voor betaling via automatische incasso, zal de automatische incasso plaatsvinden voorafgaand aan de levering van de Diensten/Software.

5.5 Voor de bepaling van het bedrag van de incasso wordt ervan uitgegaan dat de gebruiker zijn keuze van pakket voortzet, tenzij de Klant anders heeft aangegeven.

5.6 Guardey zal de datum waarop de automatische incasso zal plaatsvinden vooraf bekend maken via elektronische kennisgeving of eventuele factuur.

5.7 Indien de automatische incasso niet kan plaatsvinden, is de Opdrachtgever in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Guardey zal de Opdrachtgever een betalingsherinnering sturen, waarin de Opdrachtgever de gelegenheid wordt geboden alsnog binnen 14 dagen te betalen.

5.8 Met ingang van de dag waarop het verzuim van de Afnemer is ingetreden, is de Afnemer een maandelijkse rente verschuldigd van 2% over het totaal aan Guardey verschuldigde bedrag. De incassokosten en de verschuldigde rente over voorgaande maanden worden bij het verschuldigde bedrag opgeteld (rente over rente) tot aan de dag van algehele voldoening, waarbij de laatste periode van niet-betaling van minder dan een maand als een gehele maand wordt aangemerkt.

5.9 Alle incassokosten (zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke) zijn voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van EUR 2.000,--.

5.10 De Klant doet uitdrukkelijk afstand van zijn recht op verrekening. De Klant doet ook uitdrukkelijk afstand van het recht om zijn betalingsverplichtingen op te schorten.

5.11 Indien op enig moment bij Guardey twijfel bestaat over de kredietwaardigheid van de gebruiker, heeft Guardey het recht om bepaalde garanties te verlangen, zoals een waarborgsom of bankgarantie.

5.12 Bezwaren tegen de hoogte van het incasso dienen door de Afnemer binnen 30 dagen kenbaar te worden gemaakt. Na deze termijn wordt u geacht akkoord te zijn gegaan met het bedrag van de incasso.

 1. 6 Licentie

6.1 Guardey (of haar licentiegevers) verleent u/Klant een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-commerciële en persoonlijke licentie, zonder het recht op sublicentie (hierna te noemen: Licentie) om de Software (geheel of gedeeltelijk.) ) te installeren en/of te gebruiken gedurende de tijd totdat de Overeenkomst tot een einde is gekomen. In geen geval mag Klant en u anderen toestaan de Software of deze Licentie voor commerciële doeleinden te gebruiken zonder daarvoor een licentie van Guardey te hebben verkregen. Updates, upgrades, patches en wijzigingen kunnen noodzakelijk zijn om de Software op bepaalde hardware te blijven gebruiken.

6.2 De Klant mag de Programmatuur uitsluitend binnen zijn eigen organisatie gebruiken, maar nimmer op zodanige wijze dat dit gebruik leidt of kan leiden tot enige vorm van - al dan niet commerciële - exploitatie van de Programmatuur of enig onderdeel daarvan door de Klant of enige derde.

6.3 Het is de Klant niet toegestaan om, direct of indirect i) enig deel daarvan commercieel te verkopen, te verhuren, te leasen, in licentie te geven, te distribueren, te verhandelen of te exploiteren, ii) de Software geheel of gedeeltelijk te onderwerpen aan reverse engineering, de Software te decompileren, te disassembleren, te wijzigen, te reproduceren of daarvan afgeleide werken te maken, iii) "auto", "trainer", "script" of "macro" computerprogramma's of andere "cheat" of "hack" programma's of softwaretoepassingen voor de Software te maken, gebruiken en/of distribueren, iv) aanduidingen van auteursrecht of handelsmerk of ander auteurschap en originele informatie, mededelingen of labels op of in de Software verwijderen, wijzigen, omkeren of omzeilen en v ) de Software of een kopie of wijziging daarvan onderwerpen aan export of herexport in strijd met toepasselijke wetten en voorschriften.

6.4 De Licentie wordt verleend voor de duur en onder de voorwaarden zoals bepaald in de Overeenkomst en/of in deze Voorwaarden.

6.5 Bij het gebruik van de Software zal de Klant zich houden aan alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften.

 1. 7 Recht inzake intellectuele eigendom

7.1 Alle titels, alle eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten in en op de Software (met inbegrip van, zonder beperking, alle tekst, broncode, grafische voorstellingen, muziek of geluid, alle berichten of informatie, namen, thema's, objecten, effecten, slogans, schema's, conceptvideo's, audiovisuele effecten, domeinnamen en alle andere elementen die afzonderlijk of in combinatie in de Software zijn opgenomen) en alle kopieën daarvan zijn eigendom van Guardey of haar licentiegevers. De Software wordt beschermd door nationale en internationale wetten, auteursrechtelijke verdragen en conventies en andere wetten. De Software kan bepaalde gelicentieerde materialen bevatten en de licentiegevers van Guardey kunnen in dat geval hun rechten beschermen in het geval van een schending van deze Voorwaarden. Elke reproductie of weergave van deze gelicentieerde materialen op welke wijze en om welke reden dan ook is verboden zonder de voorafgaande toestemming van Gueardey en, indien van toepassing, die van de licentiegevers en agenten van Guardey. Tenzij uitdrukkelijk vermeld in deze Voorwaarden, worden alle rechten die in het kader van deze Overeenkomst niet aan de Klant worden verleend, uitdrukkelijk door Guardey voorbehouden.

7.2 De Licentie verleent geen titel of recht op de Software en mag niet worden opgevat als een verkoop van rechten op de Software.

 1. 8 Aansprakelijkheid

8.1 De totale aansprakelijkheid van Guardey wegens toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de Overeenkomst, de geleverde Diensten of op welke rechtsgrond dan ook, daaronder uitdrukkelijk begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Opdrachtgever overeengekomen garantie- of vrijwaringsverplichting, is beperkt tot vergoeding van schade zoals in dit artikel nader omschreven.

8.2 De directe schade wordt beperkt tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de Overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst (zoals een licentieovereenkomst) is met een looptijd van meer dan een jaar, wordt de voor die overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Guardey voor directe schade, op welke rechtsgrond dan ook, meer bedragen dan € 10.000,-.

8.3 Indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Opdrachtgever, schade verband houdende met het gebruik van door Opdrachtgever aan Guardey voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door Opdrachtgever aan Guardey voorgeschreven toeleveranciers is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Guardey in verband met verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten, alsmede schade aan eigendommen.

8.4 Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is, met een looptijd van meer dan 1 (één) jaar en de aansprakelijkheid van Guardey vloeit voort uit deze duurovereenkomst, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) daadwerkelijk betaald door Opdrachtgever aan Guardey op basis van de duurovereenkomst voor 1 (één) jaar (zijnde het jaar waarin de schade is ontstaan) met een absoluut maximum van € 10.000,-.

8.5 De aansprakelijkheid van Guardey ontstaat slechts indien Opdrachtgever Guardey onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Guardey ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Guardey in staat is adequaat te reageren.

8.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant Guardey daarvan binnen 30 (dertig) dagen na het ontstaan van de schade schriftelijk per aangetekend schrijven in kennis stelt, waarbij hij maatregelen dient te nemen om de schade zoveel mogelijk te beperken.

8.7 Opdrachtgever vrijwaart Guardey voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in door Opdrachtgever aan een derde geleverde of geleverde Programmatuur, Dienst(en), systeem of dienst en welke Programmatuur, Dienst of systeem mede bestond uit hetgeen door Guardey is geleverd.

8.8 Guardey aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, veroorzaakt door diensten en producten geleverd door/van derden (waaronder software), die Guardey aan Opdrachtgever heeft doorgeleverd/geleverd (waaronder de diensten zoals omschreven in artikel 10 van deze Voorwaarden). Indien mogelijk zal Guardey haar rechten om schadevergoeding te vorderen van de leverancier van het betreffende derde product overdragen aan Opdrachtgever.

8.9 Guardey is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die het gevolg is van het niet tijdig ter beschikking stellen van Software, Diensten, ondersteuning en/of onderhoud.

8.10 Guardey is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die door haar onderaannemers wordt veroorzaakt in het kader van werkzaamheden met betrekking tot support/helpdesk.

8.11 Klant is als enige verantwoordelijk voor eventuele schade veroorzaakt aan Guardey, haar licentiegevers, kanaalpartners en gelieerde dienstverleners en onderaannemers, andere gebruikers van de Software en enige andere natuurlijke of rechtspersoon als gevolg van de schending van de Overeenkomst en/of deze Voorwaarden.

 1. 9 Voorwaarden of software wijzigen

9.1 Guardey behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken voorwaarden in deze Voorwaarden (en eventuele Bijlagen) te herzien, bij te werken, te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen om veiligheidsredenen, best practices en om wettelijke of regelgevende redenen. Deze wijzigingen worden van kracht met of zonder kennisgeving aan jou, al naar gelang het geval. Je kunt de meest recente versie van deze Voorwaarden bekijken door te klikken op de koppeling "Voorwaarden" op [https://www.guardey.com/terms-and-conditions/]. Je bent verantwoordelijk voor het regelmatig controleren van deze Voorwaarden op wijzigingen. Als toekomstige wijzigingen in deze Voorwaarden voor u onaanvaardbaar zijn of ertoe leiden dat u niet langer akkoord gaat met of voldoet aan deze Voorwaarden, kunt u de Overeenkomst beëindigen in overeenstemming met artikel 4 van deze Voorwaarden en de Software onmiddellijk verwijderen. alle kopieën van de Software installeren en vernietigen. Als je de Software blijft gebruiken na een herziening van deze Voorwaarden, betekent dit dat je al deze wijzigingen volledig en onherroepelijk accepteert.

9.2 Guardey kan de Software te allen tijde en naar eigen goeddunken wijzigen, om welke reden dan ook of zonder specifieke reden, in het bijzonder om technische redenen zoals updates, onderhoud en/of resets om de Software te verbeteren en/of te optimaliseren. De Klant aanvaardt dat de wijzigingen automatisch kunnen worden geïnstalleerd of gedownload. De Klant erkent dat Guardey de ondersteuning voor eerdere versies van de Software kan stopzetten bij de beschikbaarheid van een bijgewerkte versie. Guardey's wederverkopers, kanaalpartners en gelieerde dienstverleners hebben geen verplichting om enig onderhoud of klantenondersteuning met betrekking tot de Software te verlenen.

9.3 Update van de Software zal buiten kantooruren (09:00-17:00) plaatsvinden.

 1. 10 Guardey Co-managed of Custom / Service Level Agreement

10.1 Indien de Klant gebruik maakt van Guardey Co-managed of Maatwerk, gelden de van toepassing zijnde prestatie-indicatoren / service levels en bijbehorende verplichtingen die zijn opgenomen in Bijlage 1.

10.2 Guardey maakt gebruik van IT-partners om beveiligingsmeldingen op te lossen. Als er werkzaamheden moeten worden verricht naar aanleiding van de beveiligingsmelding, dan gebeurt dit tegen het (uur)tarief zoals vermeld in de Overeenkomst. Guardey zal hiervoor een aparte factuur sturen naar Klant.

 1. 11 Bandbreedte en verkeerssturing

Guardey geeft geen garanties over bandbreedte. Daarnaast kan er sprake zijn van "Traffic Shaping" bij het gebruik van de Software. Traffic shaping (ook wel packet shaping genoemd) is een bandbreedtebeheertechniek waarbij de (data)stroom van bepaalde soorten netwerkpakketten wordt vertraagd om de netwerkprestaties voor toepassingen met een hogere prioriteit (de Software) te waarborgen.

 1. 12 Add-on: Site-naar-site VPN

12.1 Indien de Klant uitdrukkelijk schriftelijk met Guardey is overeengekomen dat hij naast de Software ook de "site-to-site VPN" applicatie zal afnemen, is het bepaalde in dit artikel 12 van toepassing.

12.2 Het is uitsluitend ter beoordeling van Guardey om te bepalen of de Klant (en zijn/haar hardware) in aanmerking komt voor de site-to-site VPN-toepassing.

12.3 Klanten van het site-to-site VPN krijgen een Dedicated IP-adres per site to site. Een site-to-site VPN doet dit door een versleutelde verbinding tot stand te brengen tussen VPN-gateways die zich op elk van deze sites bevinden. Een site-to-site VPN-tunnel versleutelt het verkeer aan de ene kant en stuurt het naar de andere site via het openbare internet, waar het wordt ontsleuteld en doorgestuurd naar de bestemming.

 1. 13 Toevoeging: Toegewijde IP en strafbepaling

13.1 Indien Opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk met Guardey is overeengekomen dat hij naast de Software tevens de applicatie "Dedicated IP-adres" zal afnemen, is het bepaalde in dit artikel 13 van toepassing.

13.2 Klanten van de applicatie Dedicated IP-adres krijgen een Dedicated IP-adres tegen de voorwaarden zoals schriftelijk overeengekomen. Een Dedicated IP-adres is een adres dat alleen de Klant kan gebruiken via een Virtual Private Network (VPN). Alle personen die aan dit IP-adres worden toegewezen, hebben beveiligd toegang tot het netwerk - waar ook ter wereld. Er geldt een maximum van honderd (100) gebruikers per Dedicated IP-adres.

13.3 Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van de Dedicated IP-adressen in lijn met de toepasselijke wet- en regelgeving. Indien een door Guardey aan Opdrachtgever toegewezen Dedicated IP-adres in verband met misbruik daarvan op de zwarte lijst wordt geplaatst, is Opdrachtgever aan Guardey zonder aanmaning of andere voorafgaande verklaring, een niet verrekenbare boete van € 500 (zegge: vijfhonderd euro) verschuldigd.

 1. 14 Persoonsgegevens

Indien en voor zover in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst persoonsgegevens voor of afkomstig van Opdrachtgever worden verwerkt, zal Guardey deze persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de GDPR behandelen. Voor meer informatie over hoe Guardey omgaat met persoonsgegevens, verwijst Guardey naar haar Privacyverklaring op [https://www.guardey.com/privacy-statement/].

 1. 15 Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verplichtingen van Guardey uit hoofde van deze Voorwaarden en de Overeenkomst waarop zij van toepassing zijn, belemmeren, waarover Guardey redelijkerwijs geen controle heeft, met inbegrip van te late en/of vertraagde leveringen en onvolledige leveringen door Guardey en tijdelijke of gedeeltelijke onbeschikbaarheid van Software, uw Account, Diensten, diensten veroorzaakt door omstandigheden die redelijkerwijs buiten de macht van Guardey liggen. In geval van overmacht worden alle verplichtingen van Guardey opgeschort. Indien de periode waarin Guardey door overmacht niet in staat is haar verplichtingen na te komen langer duurt dan negentig (90) kalenderdagen, heeft elk der partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden, en heeft Guardey het recht de Overeenkomst voor de Software en Diensten of anderszins te beëindigen. zonder enige verplichting tot betaling van enigerlei schadevergoeding voortvloeiend uit of in verband met een dergelijke ontbinding.

 1. 16 Nietigheid of niet-tegenwerpbaarheid

Indien enige bepaling van deze Voorwaarden of de Overeenkomst door een bevoegde rechtbank ongeldig of onafdwingbaar wordt verklaard, zal deze ongeldigheid of onafdwingbaarheid geen invloed hebben op de overige bepalingen van de Overeenkomst of deze Voorwaarden die wel geldig, bindend en afdwingbaar zijn en volledig van kracht blijven en zullen de ongeldige of onafdwingbare bepalingen worden geïnterpreteerd op een wijze die zo nauw mogelijk aansluit bij de geldigheid en afdwingbaarheid van de partijen zoals uiteengezet in de overeenkomst en deze Voorwaarden.

 1. 17 Afstand van rechten

Geen verzuim of vertraging door Guardey (of haar licentiegevers) om enig recht of rechtsmiddel uit te oefenen zoals bepaald onder deze Voorwaarden of door de wet zal een verklaring van afstand inhouden van dat of enig ander recht of rechtsmiddel, noch zal het de verdere uitoefening van uitsluiten of beperken dat of enig ander recht of rechtsmiddel. Geen enkele uitoefening of gedeeltelijke uitoefening van het voorgaande recht of rechtsmiddel zal de verdere uitoefening van dat of enig ander recht of rechtsmiddel uitsluiten of beperken. Een verklaring van afstand van enig recht of rechtsmiddel kan alleen worden gedaan op basis van een schriftelijke verklaring in die zin ondertekend door Guardey.

 1. 18 Toepasselijk recht

Deze Overeenkomst en alle overeenkomsten die op grond van of in verband met deze Overeenkomst worden gesloten, worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens Nederlands recht.

 1. 19 Geschillen

Alle geschillen in verband met deze Overeenkomst of de overeenkomsten die ter uitvoering van of in verband met deze Overeenkomst zijn gesloten, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag.

Voor vragen over deze Voorwaarden kunt u contact opnemen met Guardey op het volgende adres: [email protected].

Anouk CTA Guardey website
GRATIS 14-DAGEN UITPROBEREN

Ervaar Guardey vandaag nog.

 • Probeer volledig risicovrij
 • 24/7 support
Start 14 dagen gratis