Boka en demo
Tillbaka till resurscenter

Skapa en cybersäkerhetsplan i enlighet med NIST-ramverket

Cyberattacker är ett växande problem för företagare i alla storlekar. Det är särskilt svårt för små och medelstora företag att skydda sig mot detta.

Det är viktigt att skapa en cybersäkerhetsplan eftersom den skyddar ditt företag mot cyberattacker och dataintrång. Den säkerställer att viktig information och viktiga system är säkrade och förhindrar att konfidentiell information hamnar i fel händer. En cybersäkerhetsplan stärker dessutom kundernas och de anställdas förtroende för ditt företag och bidrar till kontinuiteten i din affärsverksamhet.

Utan en bra cybersäkerhetsplan riskerar ni att drabbas av ekonomiska skador och ryktesförluster. Kort sagt är en cybersäkerhetsplan avgörande för att skydda ditt företag och uppnå dina mål.

NIST-ramverket innehåller riktlinjer som små och medelstora företag kan följa för att förbättra sin cybersäkerhet. I den här artikeln diskuterar vi hur små och medelstora företag kan förbereda sig för en cyberattack enligt NIST-ramverket.

Var förberedd med en cybersäkerhetsplan

En cybersäkerhetsplan beskriver hur en organisation skyddar sina IT-system och data mot cyberattacker. Den innehåller procedurer och riktlinjer som hjälper till att analysera risker och förebygga, upptäcka och reagera på cyberincidenter. En cybersäkerhetsplan bör innehålla följande:

 • Identifiering av kritiska system och data och de risker de utsätts för
 • Förfaranden för att genomföra och övervaka tekniska säkerhetsåtgärder, t.ex. brandväggar, antivirusprogram och kryptering.
 • Riktlinjer för hantering av lösenord och begränsning av åtkomst till system och data
 • Förfaranden för att upptäcka överträdelser och reagera på incidenter, t.ex. genom att kalla in en incidenthanteringsgrupp.
 • Riktlinjer för utbildning av personal i cybersäkerhet och social ingenjörskonst
 • Förfaranden för att regelbundet testa och utvärdera cybersäkerhetsplanens effektivitet.

Det är viktigt att en cybersäkerhetsplan är anpassad till organisationens specifika risker och krav och att den regelbundet ses över och uppdateras för att hålla jämna steg med föränderliga hot och tekniker.

Det finns flera ramverk för att utveckla en cybersäkerhetsplan, beroende på organisationens storlek, bransch och specifika krav. Ett av de mest använda ramverken är NIST-ramverket.

Detta ramverk har utvecklats av National Institute of Standards and Technology (NIST). NIST CSF är ett ramverk som hjälper organisationer att identifiera, hantera och minska cybersäkerhetsrisker.

Varför ska ni som företag upprätta en plan på cyber security ?

Det finns flera skäl till varför en organisation bör utarbeta en cybersäkerhetsplan:

 • Skydd av kritiska data: En cyberattack kan leda till förlust eller stöld av känslig information, t.ex. kunddata, finansiell information och affärshemligheter. En bra cybersäkerhetsplan hjälper till att skydda dessa uppgifter och kan minska effekterna av ett intrång.
 • Förhindra finansiell skada: En cyberattack kan leda till direkta kostnader, t.ex. kostnader för att återställa system och data, och indirekta kostnader, t.ex. intäktsförluster och skadat anseende. En cybersäkerhetsplan kan bidra till att begränsa dessa kostnader.
 • Regulatorisk efterlevnad: Många länder och branscher har lagar och förordningar om informationssäkerhet, t.ex. den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) eller lagen om portabilitet och ansvarighet för sjukförsäkringar (HIPAA). En cybersäkerhetsplan kan hjälpa organisationer att uppfylla dessa krav.
 • Skydd av egendom: Cyberbrottslingar kan få tillgång till företagsnätverk för att stjäla information eller avbryta affärsprocesser. En cybersäkerhetsplan kan bidra till att skydda organisationens egendom.
 • Stärka kontinuiteten i affärsverksamheten: En cyberattack kan leda till avbrott i affärsprocesserna och äventyra kontinuiteten i affärsverksamheten. En cybersäkerhetsplan kan bidra till att mildra effekterna av en cyberattack och snabbt återställa affärsprocesserna.
 • Stärka anseendet: Företag som har en cybersäkerhetsplan och som skyddar sina kunduppgifter väl uppfattas ofta som mer pålitliga av sina kunder. Detta kan bidra till ett mer positivt rykte.

NIST-ramverket

NIST-ramverket(National Institute of Standards and Technology) är en uppsättning riktlinjer som företag kan använda för att förbereda sig för cyberattacker. Ramverket består av fem steg: identitet, skydd, upptäckt, svar och återhämtning. Nedan diskuterar vi hur en småföretagare kan förbereda sig för en cyberattack genom att följa dessa steg.

 • Identifiera: Detta är det första steget i NIST-ramverket och innebär att man identifierar viktiga tillgångar, t.ex. kritiska affärsprocesser, personuppgifter och annan värdefull information. På så sätt kan ni avgöra vilka tillgångar som är mest sårbara för en cyberattack och prioritera dem för vidare åtgärder.
 • Skydda: När du har identifierat dina tillgångar kan du vidta åtgärder för att skydda dem. Detta kan till exempel göras genom att använda programvara för cybersäkerhet, begränsa åtkomsten till vissa data eller system och införa en stark lösenordspolicy. Ett bra sätt att skydda sig är också genom ett backupsystem så att inget går förlorat om något händer.
 • Detektor: Det är viktigt att upptäcka om en cyberattack äger rum. Då kan du reagera snabbt och begränsa skadorna. Detta kan till exempel göras genom att installera programvara som upptäcker misstänkt aktivitet, till exempel Guardey.
 • Svara: När en cyberattack inträffar är det viktigt att reagera snabbt. Detta kan till exempel göras genom att isolera infekterade system, blockera misstänkt trafik eller kontakta ett incidenthanteringsteam. Det är också viktigt att identifiera och analysera orsaken till attacken så att du kan förhindra den i framtiden.
 • Återställ: Efter en cyberattack är det viktigt att återställa tillgångar och återuppta normal verksamhet. Detta kan till exempel göras genom att återställa data från säkerhetskopior, uppdatera programvara eller återställa normal åtkomst till system.

NIST-ramverket innehåller en steg-för-steg-plan för att förbereda små och medelstora företag för en cyberattack. Genom att identifiera, skydda, upptäcka, reagera snabbt och återställa de viktigaste tillgångarna kan ni begränsa effekterna av en cyberattack och snabbt återuppta normal verksamhet. Det är viktigt att regelbundet kontrollera om åtgärderna fortfarande är effektiva och att justera dem vid behov. Det är också bra att ha en incidenthanteringsplan så att ni kan agera snabbt om något händer.

En bra cybersäkerhetsplan är inte bara viktig för att begränsa skadorna på ditt företag. NIS2-riktlinjen kommer att träda i kraft 2024. Detta direktiv ställer nya krav på företag när det gäller att skärpa cyber security. En cybersäkerhetsplan enligt NIST-ramverket är ett bra steg för att uppfylla dessa krav. Vill du veta mer om NIS2-riktlinjen? Läs då vår artikel "NIS2-riktlinjen ärpå väg.Men vad är det?"

Anouk CTA Guardeys webbplats
GRATIS 14-DAGARS PROVPERIOD

Upplev Guardey redan idag.

 • Prova helt riskfritt
 • Support dygnet runt
Starta 14 dagars kostnadsfri testperiod