Boka en demo
Tillbaka till startsidan

Villkor och bestämmelser

Villkor/Licensavtal för slutanvändare av GUARDEY B.V., med säte och huvudkontor i (2288 EH) Rijswijk på Treubstraat 31, registrerat i handelskammarens handelsregister under nummer 76634876 (Guardey).

Version 03 september 2022.

1. Definitioner

I detta licensavtal för slutanvändare (nedan: dessa villkor) avses följande termer:

Guardey: det privata företaget med begränsat ansvar Guardey B.V., med säte och huvudkontor i (3077 AG) Rotterdam på 61 Kreeksehaven, registrerat i handelskammarens handelsregister under nummer 76634876.

Bilaga: en bilaga till dessa villkor.

Tjänster: alla aktiviteter som Guardey utför, inklusive leverans/tillgängliggörande av Programvaran till Kunden.

Kund/du: den part med vilken Guardey förhandlar om ingående av ett Avtal, med vilken Guadey ingår ett Avtal och/eller den part som använder Programvaran och/eller Tjänsterna.

Avtal: varje avtal mellan Guardey och Kunden (inklusive tillhörande bilagor);

Prestationen: den prestation som Guardey ska utföra enligt Avtalet, bestående av: leverans av Programvaran och/eller annat arbete och relaterade aktiviteter.

Programvara: de programvarulösningar som Guardey tillhandahåller/gör tillgängliga för kunden, varmed under alla omständigheter ska förstås "Guardey Basis", "Guardey Co-managed" eller "Guardey Custom", vilken programvara avser att upprätta en säker anslutning, ge insikt i aktiviteter på företagsnätverk, varna för faror (såsom för virus och malware) och/eller även utbilda människor genom gamification i säker användning av datorer.

Villkor: Detta licensavtal för slutanvändare.

 1. 2 Villkor för tillämplighet

2.1 Dessa Allmänna Villkor gäller för alla rättsförhållanden, inklusive men inte begränsat till offert, uppdrag, prövotid och Avtal, mellan Guardey och Kunden, tillhörande uppgraderingar, patchar och uppdateringar samt relaterade tjänster.

2.2 Avvikelser från och ändringar av och/eller tillägg till dessa Allmänna Villkor gäller endast i den mån de uttryckligen och skriftligen har godkänts av Guardey.

2.3 Tillämpningen av eventuella avvikande allmänna leverans- eller inköpsvillkor för kunden, oavsett namn, är utesluten.

2.4 Om en eller flera bestämmelser i dessa Allmänna Villkor vid någon tidpunkt helt eller delvis skulle vara ogiltiga eller upphävda, ska övriga bestämmelser förbli fullt tillämpliga. I sådant fall kommer nya bestämmelser att ersätta de ogiltiga eller annullerade bestämmelserna, varvid syftet och avsikten med de ursprungliga bestämmelserna kommer att beaktas i så stor utsträckning som möjligt.

2.5 Om Guardey inte alltid kräver strikt efterlevnad av dessa Villkor, innebär detta inte att bestämmelserna i dessa Villkor inte gäller, eller att Guardey i någon utsträckning skulle förlora rätten att kräva strikt efterlevnad av bestämmelserna i dessa Villkor.

2.6 När dessa Allmänna Villkor gäller för ett Avtal med Kunden, anses Kunden implicit ha godkänt att dessa Allmänna Villkor ska gälla för andra Avtal som ingåtts och kommer att ingås med Guardey, inklusive tilläggsavtal och uppföljningsavtal. Eventuella avvikelser och ändringar och/eller tillägg till dessa Villkor som avtalats i enlighet med punkt 2.2 gäller endast för det Avtal för vilket dessa avvikelser, ändringar och/eller tillägg har avtalats.

 1. 3 Ingående av avtalet

3.1 Alla erbjudanden från Guardey är utan förpliktelse om inte annat anges skriftligen. Icke-bindande erbjudanden kan också återkallas av Guardey efter accept av Kunden. Kunden är dock alltid bunden av att ha accepterat ett Erbjudande från Guardey.

3.2 Ett Avtal ingås endast genom skriftlig bekräftelse från Guardey till Kunden, eller genom att Guardey påbörjar fullgörandet av ett Avtal.

3.3 Erbjudanden, löften och avtal med Guardeys anställda är endast bindande för Guardey om och i den mån de har bekräftats skriftligen och godkänts av Guardey.

 1. 4 Avtalets löptid

4.1 Ett Avtal ingås för en bestämd eller obestämd tidsperiod. Om ingen tidsperiod ingår i Avtalet löper Avtalet på bestämd tid, varefter det automatiskt förlängs för samma tidsperiod som ursprungligen avtalades, om inte Guardey och/eller Kunden skriftligen säger upp Avtalet med en uppsägningstid på en (1) månad före utgången av den ovan nämnda tidsperioden.

4.2 Kunden kan när som helst välja ett annat abonnemang (Guardey Basic, Guardey Co-managed eller Guardey Custom). Både breddning och begränsning är möjlig. Inga pengar återbetalas vid byte till ett mer begränsat (billigare) abonnemang.

4.3 Kunden får säga upp Avtalet utan angivande av skäl inom de första fjorton (14) dagarna av testperioden/testet av Guardey Basic-paketet. I alla andra fall får Kunden säga upp Avtal som ingåtts för en löptid om ett (1) år mot slutet av löptiden, med en uppsägningstid om två (2) månader. Avtal som ingåtts för en (1) månad (löpande månadsabonnemang), kan sägas upp med en uppsägningstid om en (1) månad, vilken uppsägning måste vara Guardey tillhanda senast den sista dagen i månaden.

4.4 Guardey har rätt att när som helst säga upp Avtalet och/eller Licensen med omedelbar verkan oavsett orsak. Uppsägning av Guardey träder i kraft från och med a) meddelande till Kunden, b) uppsägning av ditt konto (i förekommande fall), eller c) när som helst när Guardey beslutar att inte längre tillhandahålla och/eller stödja Programvaran. Avtalet, Licensen och Villkoren upphör automatiskt att gälla om du inte följer någon av bestämmelserna i Avtalet och Villkoren. Vid uppsägning av någon anledning måste du omedelbart avinstallera programvaran och förstöra alla kopior av programvaran i din ägo.

 1. 5 Betalning

5.1 Guardey kommer att ta ut en avgift för användningen av Programvaran/Tjänsterna enligt Avtalet och/eller priser som publiceras på Guardeys webbplats.

5.2 Alla priser som anges på webbplatsen är exklusive moms och eventuella andra statliga avgifter eller skatter.

5.3 Inkassering av ersättningen ska ske via den betalningsmetod som ingår i Avtalet.

5.4 Om Användaren har valt betalning via autogiro, kommer autogirot att ske före leveransen av Tjänsterna/Mjukvaran.

5.5 För fastställande av avgiften för avhämtning förutsätts att användaren fortsätter sitt val av paket om inte Kunden har angett något annat.

5.6 Guardey meddelar i förväg genom elektroniskt meddelande eller eventuell faktura vilken dag autogiro kommer att dras.

5.7 Om direktdebitering inte kan ske är Kunden i dröjsmål utan att ytterligare meddelande om dröjsmål krävs. Guardey kommer att skicka en betalningspåminnelse till Kunden och ge Kunden möjlighet att betala inom 14 dagar.

5.8 Från och med den dag då Kundens dröjsmål har inträffat är Kunden skyldig att betala en månatlig ränta om 2 % på den totala skulden till Guardey. Inkassokostnader och upplupen ränta för tidigare månader läggs till det utestående beloppet (ränta på ränta) fram till dagen för full betalning, varvid den sista perioden av utebliven betalning som understiger en månad betraktas som en hel månad.

5.9 Alla inkassokostnader (både rättsliga och utomrättsliga) ska betalas av Kunden. De utomrättsliga kostnaderna uppgår till minst 15 % av det belopp som ska krävas med ett minimum på 2 000 EUR.

5.10 Kunden avstår uttryckligen från sin rätt till kvittning. Kunden avstår också uttryckligen från rätten att skjuta upp sina betalningsförpliktelser.

5.11 Om Guardey vid något tillfälle tvivlar på användarens kreditvärdighet har Guardey rätt att kräva vissa garantier, t.ex. deposition eller bankgaranti.

5.12 Invändningar mot inkassobeloppet måste meddelas av Kunden inom 30 dagar. Efter denna tidsfrist anses du ha godkänt inkassobeloppet.

 1. 6 Licens

6.1 Guardey (eller dess licensgivare) ger dig/Kunden en icke-exklusiv, icke-överförbar, icke-kommersiell och personlig licens, utan rätt till underlicensiering (nedan kallad: Licens) att använda Programvaran (helt eller delvis). ) att installera och/eller använda under tiden fram till dess att Avtalet har upphört att gälla. Kunden får under inga omständigheter och du får inte tillåta andra att använda Programvaran eller denna Licens för kommersiella ändamål utan att erhålla en licens för detta från Guardey. Uppdateringar, uppgraderingar, korrigeringar och ändringar kan vara nödvändiga för att fortsätta använda programvaran på viss hårdvara.

6.2 Kunden får endast använda Programvaran inom sin egen organisation, men aldrig på ett sådant sätt att denna användning leder eller kan leda till någon form av - kommersiellt eller icke-kommersiellt - utnyttjande av Programvaran eller någon del därav av Kunden eller någon tredje part.

6.3 Kunden får inte, direkt eller indirekt i) kommersiellt sälja, hyra ut, leasa, licensiera, distribuera, handla med eller utnyttja någon del därav, ii) helt eller delvis bakåtutveckla programvaran, dekompilera programvaran, demontera, modifiera, reproducera eller skapa derivat därav, iii) "auto", "trainer", "script" eller "macro" datorprogram eller några andra "cheat" eller "hack" program eller programvaruapplikationer för programvaran, skapa, använda och/eller distribuera, iv) ta bort, ändra, bakåtutveckla eller kringgå alla indikationer om upphovsrätt, varumärken, upphovsmän och märkningar i programvaran eller en kopia av den, använda och/eller distribuera, iv) ta bort, ändra, omvända eller kringgå alla indikationer på upphovsrätt eller varumärke eller annat författarskap och originalinformation, meddelanden eller etiketter på eller i Programvaran och v ) utsätta Programvaran eller någon kopia eller ändring av den för export eller återexport i strid med tillämpliga lagar och förordningar.

6.4 Licensen beviljas för den tid och på de villkor som anges i Avtalet och/eller i dessa Villkor.

6.5 Vid användning av Programvaran ska Kunden följa alla tillämpliga lagar, regler och förordningar.

 1. 7 Immaterialrätt

7.1 Alla äganderätter och immateriella rättigheter i och till Programvaran (inklusive, utan begränsning, all text, källkod, grafik, musik eller ljud, alla meddelanden eller information, namn, teman, objekt, effekter, slogans, diagram, konceptvideor, audiovisuella effekter, domännamn och alla andra element som ingår i Programvaran, enskilt eller i kombination) och alla kopior därav tillhör Guardey eller dess licensgivare. Programvaran skyddas av nationella och internationella lagar, upphovsrättsavtal och konventioner samt andra lagar. Programvaran kan innehålla visst licensierat material och Guardeys licensgivare kan, i sådant fall, skydda sina rättigheter vid brott mot dessa Villkor. All reproduktion eller representation av dessa Licensierade Material på något sätt och av någon anledning är förbjuden utan föregående samtycke från Guardey och, i förekommande fall, Guardeys licensgivare och ombud. Med undantag för vad som uttryckligen anges i dessa Villkor förbehåller sig Guardey uttryckligen alla rättigheter som inte beviljas Kunden enligt detta Avtal.

7.2 Licensen ger inte någon äganderätt till Programvaran och ska inte tolkas som en försäljning av några rättigheter till Programvaran.

 1. 8 Ansvar

8.1 Guardeys totala ansvar på grund av hänförliga brister i fullgörandet av Avtalet, tillhandahållna Tjänster eller på någon som helst rättslig grund, innefattande uttryckligen underlåtenhet att uppfylla en med Kunden avtalad garanti- eller ersättningsskyldighet, är begränsat till ersättning för skada enligt vad som närmare anges i denna punkt.

8.2 Direkt skada är begränsad till högst beloppet av det för det Avtalet stipulerade priset (exkl. moms). Om Avtalet huvudsakligen är ett löpande prestationsavtal (såsom ett licensavtal) med en löptid på mer än ett år, fastställs det för det avtalet stipulerade priset till summan av de för ett år stipulerade avgifterna (exkl. moms). Guardeys totala ansvar för direkta skador, oavsett rättslig grund, ska inte i något fall överstiga 10 000 euro.

8.3 Indirekt skada, följdskada, utebliven vinst, uteblivna besparingar, minskad goodwill, skada på grund av avbrott i verksamheten, skada till följd av krav från kunder till Kunden, skada relaterad till användning av varor, material eller programvara från tredje part som Kunden anvisat Guardey samt skada relaterad till anlitande av leverantörer som Kunden anvisat Guardey är exkluderad. Undantaget är även Guardeys ansvar i samband med stympning, förstöring eller förlust av data eller dokument samt skada på egendom.

8.4 Om Avtalet är ett löpande räkningsavtal med en löptid på mer än 1 (ett) år och Guardeys ansvar härrör från detta löpande räkningsavtal, fastställs det avtalade priset till summan av de avgifter (exklusive moms) som Kunden faktiskt betalat till Guardey på grundval av det löpande räkningsavtalet under 1 (ett) år (vilket är det år under vilket skadan uppstod) med ett absolut maximum på 10 000 €.

8.5 Guardeys ansvar inträder endast om Kunden skriftligen och utan dröjsmål påkallar Guardeys underlåtenhet att fullgöra sina skyldigheter och ger Guardey skälig tid att avhjälpa bristen och Guardey efter denna tid fortsätter att underlåta att fullgöra sina skyldigheter. Underrättelsen ska innehålla en så detaljerad beskrivning som möjligt av bristen, så att Guardey har möjlighet att vidta lämpliga åtgärder.

8.6 En förutsättning för att rätt till ersättning ska föreligga är alltid att Kunden skriftligen meddelar Guardey detta per rekommenderat brev inom 30 (trettio) dagar efter skadans uppkomst och vidtar åtgärder för att begränsa skadan så mycket som möjligt.

8.7 Kunden håller Guardey skadeslöst från alla krav från tredje man på ansvar till följd av fel i Programvara, Tjänst(er), system eller tjänst som Kunden levererat eller levererar till tredje man och vilken Programvara, Tjänst eller system även utgjort del av vad som levererats av Guardey.

8.8 Guardey accepterar inte något ansvar för skador av något slag, orsakade av tjänster och produkter som tillhandahålls av/från tredje part (inklusive programvara), som Guardey har vidarebefordrat/levererat till Kunden (inklusive de tjänster som beskrivs i artikel 10 i dessa Villkor). Om möjligt kommer Guardey att till Kunden överföra sina rättigheter att kräva skadestånd från leverantören av den aktuella tredjepartsprodukten.

8.9 Guardey är inte ansvarigt för skada av något slag till följd av försenat tillhandahållande av Programvara, Tjänster, support och/eller underhåll.

8.10 Guardey är inte ansvarigt för skada av något slag som orsakats av dess underleverantörer i samband med arbete relaterat till support/helpdesk.

8.11 Kunden är ensam ansvarig för eventuella skador som orsakas Guardey, dess licensgivare, kanalpartners och anslutna tjänsteleverantörer och underleverantörer, andra användare av Programvaran och någon annan fysisk eller juridisk person till följd av brott mot Avtalet och/eller dessa Villkor.

 1. 9 Ändra villkor eller programvara

9.1 Guardey förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande revidera, uppdatera, ändra, modifiera, lägga till eller ta bort villkor i dessa Villkor (och eventuella bilagor) av säkerhetsskäl, bästa praxis och av juridiska eller regulatoriska skäl. Dessa ändringar träder i kraft med eller utan meddelande till dig, beroende på vad som gäller. Du kan läsa den senaste versionen av dessa villkor genom att klicka på länken "Villkor" på [https://www.guardey.com/terms-and-conditions/]. Du är ansvarig för att regelbundet kontrollera dessa Villkor för ändringar. Om framtida ändringar av dessa villkor är oacceptabla för dig eller gör att du inte längre samtycker till eller följer dessa villkor, kan du säga upp avtalet i enlighet med avsnitt 4 i dessa villkor och omedelbart avinstallera programvaran. installera och förstöra alla kopior av programvaran. Din fortsatta användning av Programvaran efter en revidering av dessa Villkor utgör ditt fullständiga och oåterkalleliga godkännande av alla sådana ändringar.

9.2 Guardey får när som helst och efter eget gottfinnande ändra Programvaran, av någon anledning eller utan någon särskild anledning, särskilt av tekniska skäl såsom uppdateringar, underhåll och/eller återställningar i syfte att förbättra och/eller optimera Programvaran. Kunden accepterar att ändringarna kan installeras eller laddas ner automatiskt. Kunden är medveten om att Guardey kan komma att upphöra med support för tidigare versioner av Programvaran när en uppdaterad version finns tillgänglig. Guardeys återförsäljare, kanalpartners och anslutna tjänsteleverantörer har ingen skyldighet att tillhandahålla något underhåll eller kundsupport relaterat till programvaran.

9.3 Uppdatering av Programvaran kommer att ske utanför kontorstid (09:00-17:00).

 1. 10 Guardey Samadministrerad eller anpassad / Servicenivåavtal

10.1 Om Kunden använder Guardey Co-managed eller Custom gäller de tillämpliga prestandaindikatorer/servicenivåer och tillhörande skyldigheter som ingår i Bilaga 1.

10.2 Guardey använder IT-partners för att lösa säkerhetslarm. Om arbete måste utföras till följd av säkerhetsmeddelandet, kommer detta att ske till det (tim)pris som anges i Avtalet. Guardey kommer att skicka en separat faktura till Kunden för detta.

 1. 11 Bandbredd och Traffic Shaping

Guardey lämnar inga garantier avseende bandbredd. Dessutom kan det förekomma "Traffic Shaping" vid användning av Programvaran. Traffic shaping (även kallat packet shaping) är en teknik för bandbreddshantering där (data)flödet av vissa typer av nätverkspaket saktas ner för att säkerställa nätverksprestanda för applikationer med högre prioritet (Programvaran).

 1. 12 Tillägg: VPN från plats till plats

12.1 Om Kunden uttryckligen och skriftligen har avtalat med Guardey att, utöver Programvaran, även köpa applikationen "site-to-site VPN", ska bestämmelserna i denna artikel 12 tillämpas.

12.2 Guardey avgör efter eget gottfinnande om Kunden (och dennes hårdvara) är berättigad till VPN-applikationen site-to-site.

12.3 Kunder med site-to-site VPN får en dedikerad IP-adress per site till site. En site-to-site VPN gör detta genom att upprätta en krypterad anslutning mellan VPN-gateways som finns på var och en av dessa platser. En site-to-site VPN-tunnel krypterar trafiken på ena sidan och skickar den till den andra platsen via det offentliga Internet, där den dekrypteras och vidarebefordras till destinationen.

 1. 13 Tillägg: Dedikerad IP och fastställande av påföljder

13.1 Om Kunden uttryckligen och skriftligen har avtalat med Guardey att, utöver Programvaran, även köpa applikationen "Dedikerad IP-adress", ska bestämmelserna i denna artikel 13 tillämpas.

13.2 Kunder med applikationen Dedikerad IP-adress kommer att erhålla en Dedikerad IP-adress på de villkor som skriftligen överenskommits. En Dedikerad IP-adress är en adress som endast Kunden kan använda via ett Virtuellt Privat Nätverk (VPN). Alla personer som tilldelas denna IP-adress kommer att ha säker tillgång till nätverket - var som helst i världen. Det finns maximalt etthundra (100) användare per Dedikerad IP-adress.

13.3 Kunden är fullt ansvarig för att Dedikerade IP-adresser används i enlighet med tillämpliga lagar och regler. Om en Dedikerad IP-adress som tilldelats Kunden av Guardey svartlistas, i samband med att den missbrukas, är Kunden skyldig att till Guardey utan påminnelse eller annat föregående uttalande betala ett icke fastställbart vite om 500 euro (i ord: femhundra euro).

 1. 14 Personuppgifter

Om och i den mån personuppgifter för eller härrörande från Kunden behandlas i samband med fullgörandet av Avtalet kommer Guardey att hantera dessa personuppgifter på ett korrekt och noggrant sätt och i enlighet med GDPR. För mer information om hur Guardey hanterar personuppgifter hänvisar Guardey till sin integritetspolicy på [https://www.guardey.com/privacy-statement/].

 1. 15 Force majeure

Med force majeure avses omständigheter som hindrar Guardey från att fullgöra sina skyldigheter enligt dessa Villkor och det Avtal som de är tillämpliga på, över vilka Guardey inte har någon rimlig kontroll, inklusive sena och/eller försenade leveranser och ofullständiga leveranser från Guardey och tillfällig eller delvis otillgänglighet av Programvara, ditt Konto, Tjänster, tjänster orsakade av omständigheter utanför Guardeys rimliga kontroll. I händelse av force majeure suspenderas Guardeys samtliga skyldigheter. Om den period under vilken Guardey inte kan fullgöra sina skyldigheter på grund av force majeure överstiger nittio (90) kalenderdagar, ska vardera parten ha rätt att skriftligen säga upp Avtalet, och Guardey ska ha rätt att säga upp Avtalet för Programvaran och Tjänsterna eller på annat sätt. utan någon skyldighet att betala någon som helst ersättning som härrör från eller i samband med sådan uppsägning.

 1. 16 Ogiltighet eller Verkställighetshinder

Om någon bestämmelse i dessa villkor eller avtalet fastställs av en behörig domstol som ogiltig eller ogenomförbar, ska sådan ogiltighet eller ogenomförbarhet inte påverka de återstående bestämmelserna i avtalet eller dessa villkor som är giltiga, bindande och verkställbara samt i sin helhet. ska fortsätta att gälla och de ogiltiga eller ogenomförbara bestämmelserna ska tolkas på ett sätt som närmast återspeglar parternas giltighet och verkställbarhet enligt vad som anges i avtalet och dessa villkor.

 1. 17 Avstående från rättigheter

Ingen underlåtenhet eller försening av Guardey (eller dess licensgivare) att utöva någon rättighet eller rättsmedel enligt dessa Villkor eller enligt lag ska utgöra ett avstående från den eller någon annan rättighet eller rättsmedel, och det ska inte heller störa det fortsatta utövandet av utesluta eller begränsa den eller någon annan rättighet eller rättsmedel. Inget utövande eller partiellt utövande av ovanstående rättighet eller rättsmedel ska utesluta eller begränsa det fortsatta utövandet av den eller någon annan rättighet eller rättsmedel. Ett avstående från en rättighet eller ett rättsmedel får endast göras efter ett skriftligt uttalande om detta undertecknat av Guardey.

 1. 18 Tillämplig lag

Detta Avtal och alla avtal som ingås i enlighet med eller i samband med detta Avtal ska regleras av och tolkas i enlighet med nederländsk lag.

 1. 19 Tvister

Alla tvister i samband med detta Avtal eller de avtal som ingåtts för att genomföra eller i samband med detta Avtal ska uteslutande överlämnas till den behöriga domstolen i distriktsdomstolen i Haag.

För frågor om dessa Villkor, vänligen kontakta Guardey på följande adress: [email protected].

Anouk CTA Guardeys webbplats
GRATIS 14-DAGARS PROVPERIOD

Upplev Guardey redan idag.

 • Prova helt riskfritt
 • Support dygnet runt
Starta 14 dagars kostnadsfri testperiod